Tuesday, February 21, 2012

Ay, Naimas a Talaga ti Kaggo!
Derick Sangakuribot a kaggo


Kinurkuribot a kaggo iti maysa a pagtagilakuan iti igid ti Maharlika Hi-way idiay Cabaggan, Pamplona, Cagayan. 50 pisos ti gagangay a presio ti sangakuribot.Gagangay a maal-ala iti akin-amianan a paset ti probinsia ti Cagayan, saan laeng a masida ti bagas ti kaggo, maar-aramid pay ti kalubna nga apog ken kas souvenir item…
MAYSA ti kaggo kadagiti pagaayat a taraon ti adu a taga-Cagayan. Kadawyan a mapalkang a matinep iti digo sa marekaduan iti asin, lasona ken laya. Maisagsagana pay a kas bugguong wenno torta. No saan, mailaok iti dinengdeng, miki wenno sopas.

Gagangay a maal-ala ti kaggo iti akin-amianan a paset ti Cagayan. Maysa a klase ti kabibi daytoy a sidaen nga agbibiag iti brackish water wenno salado (‘tay naap-apgad iti danum-tamnay ngem di met kas kaapgad ti danum baybay). Kuna dagiti agtartaraken iti kaggo a mabalin nga agbiag ti kaggo iti uppat agingga iti lima tawen.

Kadawyan a dua ket gudua a pulgada ngem adda dagiti nairepreport a dakdakkel pay ti kadadakkel dagiti kaggo. Addaanda iti napuskol a nagbukel (oval) nga ukis wenno kalub nga addaan iti sumagmamano a sagursor. Nasileng ken nalamuyot ti akin-uneg a paset ti ukis. Nabungkong dagiti babbai idinto a naak-akikid dagiti lallaki.

Masarakan dagiti kaggo kadagiti nalubo wenno kadaratan a paset ti sabangan iti asideg ti baybay a matinep iti danum wenno kadagiti pasetna a maabbatan no agugot wenno bumassit ti danum. Saan nga agbiag ti kaggo iti naad-adalem ngem iti lima a metro ti kaunegna a danum. Kadawyan a kadagiti kanipaan ti pagtaltalinaedanda gapu kadagiti lumot,nagrupsa wenno nalukneng a paset ti mula nga idanon ti ayus iti ayanda ti kangrunaan a taraonda. Agbiagda ketdi uray no saan a kanipaan ken mabalin pay a taraknen (in captivity) babaen ti panangaramid iti assideg nga alad wenno screen.

Awan pay ti naan-anay a palawag no kasano ti panagadu dagiti kaggo ken no ania dagiti kasapulan iti aglawlaw tapno makapagitlogda. Adu ketdi ti agkunkuna a mairusat ti panagitlog wenno panagaduda iti panagtamnay ken panagapgad ti danum.

Mabukel ti ukis ti kaggo iti uneg ti 24 nga oras kalpasan ti pertilisasion. Mayakar-akar dagiti babassit pay a kaggo ngem no nataengandan, manmanon ti mayakar wenno makaakar pay. Pagaayat met a kanen dagiti lames, pasayan, rasa, billit ken atap a pato dagiti babassit pay a kaggo.

Nalabon ti makurimes a kaggo kadagiti asideg ti baybay a paset ti Pamplona, Abulug, ken Aparri. Iti Pamplona, adda dagitay puesto nga aglako ti kaggo iti igid ti kalsada nasional a pakailaklakuan pay dagiti rasa ken ikan. Naikabil dagitoy iti nalaga a bulong ti nipa nga agduduma iti kadadakkelna a pagbatayan ti presio depende iti kaadu ken kadadakkelda.

Iti kaugot ti karayan ti kasayaatan a panagkurimes iti kaggo. Adda latta maala uray ania a bulan, uray matutudo. Isuna laeng ta ti kinalamiisna ti idian dagiti agala no panawen ti matutudo. Daddadakkel ketdi ti maala iti adalem ngem iti ababaw a paset ti karayan.

Agduduma ti wagas dagiti agkurimes iti kaggo. Adda dagitay karkarawaenda, adda met dagitay agusar iti kumpay a pagsawar. No addan lumanitok a nasaprud ti kumpay, ay, ket kaggo daytan! Ad-adu ketdi ti agusar iti sakada babaen ti panangibaddekda iti mapattapatta nga ayan dagiti kaggo.

Iti asideg dagiti nipa ti kaaduan a pakabirokan iti kaggo. Nakatangad dagitoy iti pitak iti kauneg a maysa agingga’t tallo pulgada.

Makaala agingga’t dua gasut a pedaso iti aramag dagiti nalaing nga agkurimes. Kaimas ti kaggo iti bulan ti Abril ken Mayo. Natabada kadagitoy a bulan.

Kas kuna dagiti aglaklako, agpaut ti kaggo iti makalawas manipud pannakaitakdangna. Maibalakad a saan a dandanuman wenno ikabil iti supot a plastik tapno saan a bumara ken malungnguop a pakatayan dagitoy. Pagtalinaeden dagitoy iti nairanta a pagyananda a naaramid iti bulong ti nipa. Saan pay nga ikainitan wenno ikabil iti napudot a lugar.

Malaksid iti pannakaaramat ti kaggo a kas taraon, ti kalub daytoy ti maysa kadagiti paggapuan ti apog a maaramat iti mama a buklen ti gawed, apog ken bua. Iti pannakaisagana ti apog, maurnos dagiti kalub ti kaggo iti napagtutuon a napisi a nagango a kawayan sa mapuoran. Maar-aramat pay ti ukis ti kaggo a pagaramid kadagiti souvenir items.

Maipalagip pay a ti kalub ti kaggo ti maysa kadagiti kangrunaan a naar-aramat iti pannakapempen dagiti kabiti iti pannakaipatakder dagiti simbaan ken dadduma pay a patakder idi panawen dagiti kastila. Kuna dagiti historiador nga adu ti napempen a kalub ti kaggo iti igid dagiti karayan ken uray kadagiti naugot a paset dagiti bagi ti danum nga inurnong dagiti nagkauna nga agindeg iti Tanap ti Cagayan tapno aramidenda nga apog.

Maysa ketdi kadagiti kangrunaan a pagpeggadan daytoy a nabiag ti nalabes a pannakakalapda ken iti saan a matiptiped a polusion. Ket no awan ti maisayangkat a wagas a pangrisut kadagitoy a parikut, addanto la ketdi panawen a mapukaw dagiti kaggo iti Cagayan.#(Nai-Bannawag Hunio 6,2011)
Naukap a kaggo. Nananam ti nalukmeg a bagasna. Kasla higante a bennek/tukmem/dukiang daytoy a makurkurimes iti kanipaan wenno iti "brackish water" (iti nagsabatan ti apgad ken tamnay wenno nagsabatan ti baybay ken karayan). Adu ti mamati a nasamay nga aprodisiak daytoy gapu iti langa ti bagasna no maukap.


Bagas ti nasulib a kaggo


Tinuno a kaggo... no nagungap bassit, mayaten... naimas nga igupen ti nabara ken nakanannanam a digo iti shell-na no kattuno. Naimas nga isawsaw iti sukat' sili wenno nakalamansian a soy.


Sangasiliasi a kaggo a madama a mapalkang


Naperresan a kaggo a natemplaan iti sangkabassit nga asin, nagalip a lasona, ken natadtad a laya. Mabalin nga ipis-itan iti sili no kursonadam.*NABULOD KEN NI DEXTER MARIN FABITO DAGITI DADDUMA A LADAWAN

No comments:

Post a Comment