Saturday, February 18, 2012

Saan Kano nga Immala

(Ababa nga ababa a sarita ni Derick Marcel F. Yabes)
“’Nang, zero-nak, yo’” makaluluasit ni Jethrix. Innala ni inangna ti awitna a bag.NAPASUNGADAN ni Ester ni Jethrix a nakakarkaranting a naggapu’t eskuela. Pinaatiddag pay ti nakagaygayad nga isemna ti pangatiddogen a timidna. Nagmayat man ti widawid dagiti narapis nga imana a kumkumpasan met ti kinursing a sakana.

“’Nang! ‘Nang! Nag-test-kami itay ket nakalaklaka met,” impasabat ni Jethrix a nangibukirad iti kasla naiyuged laeng a matana. Arig ipukkawna pay ti nasinggit a bosesna uray sangadeppa laengen ti kaadayona iti inana.

“Beri gud, a, Balong, no kasta,” kinuso ni Ester ti apsay a buok a nanglinged iti nasurok a sangadakulapan a muging ti bugbugtong a bungada kadaydi Jego a nagpukaw bayat iti papanna panangayo idiay Bantay Quinquin-od idi agpito-bulan pay laeng ti tianna, siam a kalgawen ti napalabas. Nagpadara pay idi iti danagna. Ket uray no agkurang iti bulan, nalasatda met nga agina daydi a pasamak iti tulong dagiti kaarruba ken kakabagianna.

“Nakawanhanredka ngarud?” impennekna.

“Ton’ malemkami pay la’ng nga ag-check, ‘Nang. Ngem ammok a naalak amin daydiay… ket no nakalaklaka!” nakatingtinggaw ti panangibaga ni Jethrix iti inana a mangad-adaw iti naikaserola a bulong ti bilunak. Nagtarusanna a pinidut ti bangkito nga us-usaren ni inangna a mapan makiseksekka ket nagbatayanna a nagbuggo iti bangsal a kawayan nga imbalbalin met laeng ti inana.

“Ket ‘tay bag-mo ngarud, nangipanam?” intaliaw ni Ester iti agpatpatigerger iti aglugadlugad a bangko iti sango ti lamisaan a naaramid met laeng iti kawayan. Inamuyna ti kasla nagraepan iti uban a buokna. Iti panangtakalna iti bugguong a munamon iti panakkelen a garapon, medio inyapputna ti nagpapasan ti kapuyo a dakulapna iti natayag nga agongna.

“Imbatik idiay room-mi, a. Nakadagdagsen met dagidiay librok!” tinaliaw met ni Jethrix ti inana a mangpetpettaken iti kumkumbet a kamatis. “Awan mangala idiay ta saan a pastreken ni prinsipalmi ti agtatakaw.”

Immala a talaga iti amana a natalek, nakuna lattan ni Ester iti nakemna. Ngem limmag-an ti riknana a nakaammo a saan met gayam a nakapsut ti utek ti ubingna a kas iti daydi nagpukaw a no read- no write.Uray saanna unay a maisursuro kadagiti leksionna, adu latta met ti atiwen daytoy ubingna. Agasem, maika-kinse idi kallabes a panagseserra. Agduapuloda met ngata idi nga agkaklase.


KAMALMANNA, kasla nakumel ti rupa ni Jethrix a napasungadan ni Ester. ‘Dina masinunuo no ti kadagsen ti bag nga aw-awiten daytoy wenno ti iggemna a papel ti Grade IV ti makaigapu.

“’Nang, zero-nak, yo’” makaluluasit ni Jethrix. Innala ni inangna ti awitna a bag.

“Ne, apayen! Kunak man la no linaklakam dayta test-yo, Nakkong?” uray la nagdalluyon ti kuretret iti muging ni Ester.

“Sabali met gayam, yo’,” dandani saan a simngaw ti ti boses ni Jethrix. Inyawatna ti nakupinkupin a papel sa nagtartaray a napan simpok iti ayan dagiti agkikibin a pasakuati iti abay ti agrengrengngat a kinelleng.

Minuregregan ni Ester ti uk-ukradenna a papel. Tinengngelna ti angesna a kasla adda sibsiblokanna a mangngallong a pusa ket daytoy ti nasukalanna:

1. tseyr       X
2. teybol     X
3. blakbord X
4. pensil      X
5. peyper    X


---GIBUSNA---


No comments:

Post a Comment