Thursday, August 30, 2012

AY, ANGKUAN

*NABULOD LAENG TI LADAWAN ITI INTERNETNalpas ti bilang,
Nagriaw ti natinnag:
"Siak ti agtugaw!"


"Ay, sinuitikdak!"
Inraed ti gimmatang
Butos ni Angkuan...


"Ayna, kompari,
Indakdakkelmo komat'
Inyarikapmo!"


"Uray ta simrek,
Komarik a nagaget
Nga asawam met!"


Ket nalanitan
Subsob ti nakaraman
Arbis ti grasia.


Mano a tawen
Ti palabsentay' manen--
Diak maawatan!


Siak, sika, 'suda!
Kaanonto pay ngata
A makapudno?--DM Fillomena Yabes

No comments:

Post a Comment